febr. 212013
 

1313

– Acordat per 7 vots a favor (3 PP + 3 AxSJ + 1 PSOE) i 1 abstenció (CxI) cedir a la Mancomunitat del Pla de Mallorca la recaptació de taxes i tributs per la recollida de fems i clavegueram. Amb aquest acord la Mancomunitat ha aconseguit que tots els pobles associats s’adhereixin a la proposta (el nostre ha estat el darrer en fer-ho).
– Acordada per unanimitat l’adhesió a un conveni amb la Societat General d’Autors (SGAE) per facilitat les relacions entre ambdues institucions en el tema de la liquidació dels drets d’autor pels espectacles públics que se realitzin a Sant Joan. Per aquest conveni l’Ajuntament comunicarà a l’SGAE els costos de les actuacions dies abans que es realitzin, i aquesta, en contrapartida, aplicarà un descompte d’un 25% a la tarifa recaptatòria.
– Aprovada per unanimitat la resolució del conveni fins ara vigent entre l’ajuntament de Sant Joan i l’Associació de Persones Majors (APM) per haver quedat obsolet, i la seva substitució per un altre que s’ajusta a la realitat actual. Aquest nou conveni s’ha aprovat amb la clàusula que la junta rectora que entrarà a les eleccions del proper dia 8 de març pot demanar a l’ajuntament la seva revisió, si hi ha algun aspecte important que cregui que s’ha de variar.
– Aprovat per unanimitat el dur altre cop a exposició publica el reglament d’utilització de les xarxes d’abastiment  d’aigua pública a l’exterior del perímetre urbà. El consistori ho ha trobat oportú en vista a les nombroses peticions que hi ha hagut en aquest sentit, en haver passat inadvertida la primera exposició per nombrosos usuaris d’aquestes xarxes.
– Aprovats per 6 vots a favor (3 PP + 3 AxSJ) i 3 abstencions (2 CxI i 1 PSOE) els pressupostos de la corporació municipal per 2013. Aquesta és una passa qualitativa important en la gestió de l’ajuntament, ja que durant els darrers anys era habitual que s’aprovassin acabant l’exercici, i enguany s’ha fet dins la primera quinzena de febrer. El batle ha fet un repas dels ingressos i despeses partida per partida, i na Catalina Gayà n’ha fet el resum general: El pressupost d’ingressos iguala al cèntim el de despeses, o sigui, que no se preveu un dèficit pressupostari. D’un total de 1.564.567 €, se destina aproximadament 1/3 a despeses de personal, un altre 1/3 a despeses corrents, i l’altre 1/3 restant a devolució de mota i interessos bancaris de préstecs, i a inversions reals. A aquest darrer apartat li corresponen aproximadament 85.000 €. L’equip de govern ha definit aquests pressuposts com a molt ajustats, tant els ingressos com les despeses, i totalment restrictius, ja que els ingressos són molt limitats.

I fins aquí els acords.

jul. 102012
 

Dia 3 de juliol es va celebrar a l’Ajuntament un plenari extraordinari amb temes molt interessants i trascendentals: l’aprovació del pressupost pel 2012 i l’aprovació provisional de les normes subsidiàries. Vegeu el vídeo ampliant aquesta notícia: