jul. 242013
 
1. Lectura de l'acta anterior (29 de maig de 2013)
2. Decrets de batlia
3. Aprovació definitiva desafectació tram camí públic núm. 12 de l'Inventari de Béns de la Corporació
4. Aprovació definitiva projecte recuperació del camí d'accés a l'ermita del Puig de Sant Nofre

5. Subvenció Cofraries Setmana Santa 2013
6. Nomenament membre municipal a l'Assemblea General del Consorci d'Infraestructures
7. Moció CxI per rebutjar els atacs del Govern Balear al sector educatiu i per demanar el replantejament sobre el tractament de llengües a l'ensenyament
8. Moció AxSJ a favor de l'educació i del model lingüístic integrador a les Illes Balears

9. Aprovació definitiva Reglament proveïment d'aigua potable al municipi de Sant Joan
10. Adhesió al programa "Ciutats Justes"
11. Compromís de cedir a la Conselleria de Salut solar per a la construcció d'Infraestructura Sanitària

12. Informacions
13. Precs i preguntes