oct. 042013
 
1.- Reconeixement dels serveis del Sr. Climent Picornell Florit i de la Sra. Ana Micaela Garau Plomer, i entrega de l'escut de Sant Joan als nous regidors de la legislatura 2011-2015.
2.- Actes anteriors- extraordinària 22 de juliol i 7 de setembre de 2013.
3.- Decrets de batlia.
4.- Donar compte del decret núm. 135/2013 de 9 de setembre del nomenament dels tinents de batle.
5.- Donar compte del decret núm. 136/2013 de 9 de setembre de les delegacions específiques als regidors de la corporació.
6.- Donar compte del decret núm. 134/2013 de 9 de setembre de nomenament de tresorer titular i suplent.
7.- Nomenament de representants en òrgans col·legiats.

8.- Elecció jutge de pau titular i substitut.
9.- Conveni Natura Parc.
10.- Festes locals 2014.

11.- Moció PSIB-PSOE suport a la Comuitat Educativa.
12.- Moció PSIB-PSOE modificació de la Llei General Turística
13.- Moció PP relativa al Decret de Tractament Integrat de Llengües (TIL).

14.- Informacions.
15.- Precs i preguntes

Resum d’acords, i alguns comentaris.

Ni més ni manco que 41 persones assistents de públic. 28 amb camisetes verdes, recolzant la reacció de tota la comunitat educativa per la imposició manu militari del TIL.

Dels 8 regidors assistents, 4 també vestien camiseta verda (AxSJ i PSIB-PSOE), cosa que ha provocat una sentida ovació quan han entrat. Na Noèlia Llull no ha pogut assistir per qüestions domèstiques.

La sessió ha començat a les 21:15 h.

Tot just començar, el consistori en ple ha fet un reconeixement públic a la feina de la ex-treballadora de l’ajuntament, i recientment jubilada, Aina Miquela Garau per la seva tasca desenvolupada en tenir cura de la neteja de l’escola de Son Juny durant molts anys. També a nen Clement Picornell per la feina que ha fet en la recuperació i conservació d’una peça tan important pel poble com és l’escut municipal, que ara llueix com a nou al finestral del replà de l’escala principal. Finalment, també s’ha fet entrega dels “pins” o insignies distintives de regidors als que encara no les tenien, per haver estat elegits a les darreres eleccions municipals: Antoni Oliver, Pep Bauzà, Margalida Català, Noèlia Llull (absent) i Frederic Febrer.

Acords presos:

– Acordat per unanimitat que els representants del l’Ajuntament als orgues col·legiats seran:
Al Consell Escolar: Catalina Gayà (batlesa)
A la Fundació Pare Rafel Ginard: Catalina Gayà (batlesa)
A la Federació de Municipis (FELIB) Catalina Gayà (batlesa)
A la Mancomunitat del Pla de Mallorca: Joan Magro.
Al Consorci d Informàtica del CIM: Catalina Gaypa (batlesa)
Al Fons Mallorquí de Solidaritat: Margalida Català.

– Acordat per unanimitat ratificar el conveni amb l’entitat Natura Parc en matèria de retirada dels animals aperduats que compareguin pel poble. El cost d’aquest conveni és de 1900 €/any, i s’agafa algun animal que no se pugui identificar l’amo (p.ex. el cas d’un ca sense xip), l’ajuntament ha de costejar la seva manutenció durant 21 dies.

– Acordat per 5 vots a favor (AxSJ, CxI i PSIB-PSOE) i 3 abstencions (PP) nomenar Miquel Bauzà Nigorra com a jutge de pau titular, i Arnau Matas com a jutge de pau suplent. La opció inversa ha comptat amb 3 vots a favor (PP) i 5 abstencions (AxSJ, CxI i PSIB-PSOE).

– Acordat per unanimitat que els festes locals per 2014 seran dia 17/01 (Sant Antoni) i dia 29/08 (Degollació del nostro sant patró)

– Aprovada per 5 vots a favor (AxSJ, CxI i PSIB-PSOE) i 3 en contra (PP) una moció del PSIB-PSOE donant suport a les actuacions de la Comunitat Educativa en defensa d’un ensenyament i del consens. El portaveu del PP ha argumentat que el seu grup hi estava majoritàriament d’acord, però que hi votava en contra, i ha demanat que aquest vot en contra no s’agafés de cap de les maneres com un vot en contra dels mestres ni de ningú de la comunitat educativa. (Nota personal meva, den Joan Sastre: si qualcú ho entén, per favor que m’ho expliqui)

– Hi havia una moció del grup PP a favor de la imposició del TIL, però l’han retirada de l’ordre del dia.

També hi ha hagut 27 informacions per part de l’equip de govern, i 14 intervencions dels membres de la oposició a l’apartat de Precs i preguntes, 6 per part de CxI i 8 per part del PSIB-PSOE.

Una notícia satisfactòria que ha sorgit arrel d’una de les intervencions den Frederic Febrer, parlant de “disciplina urbanística”, ha estat que l’acció judicial obliga al tàndem Gemma Pascual – Jesús Onduvilla a tapar les finestres que havien obert il·legalment al corral de can Joan Roig (EPD) i na Francisca Abraham, i que l’ajuntament ha rebut ja la petició de la preceptiva llicència d’obra (això he entès). També s’ha iniciat expedient sancionador a aquesta parella per haver iniciat l’obra il·legal (i jo afegesc: afronta social) d’obrir aquestes finestres.

S’ha aixecat la sessió a les 23:15 h.

Joan Sastre

Share on FacebookTweet about this on Twitter