nov. 092013
 
Compte General Pressupost 2012
Informe Intervenció sobre compliment Llei de Morositat
Aprovació provisional modificació ordenança reguladora de la taxa de cementeri municipal
Aprovació provisional modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida. tractament, transferència, transport de residus sòlids urbans.
Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d'animals de companyia.
Aprovació provisional ordenança reguladora de la tinència d'animats potencialment perillosos.
Moció modificació planta i demarcació judicial.