nov. 302013
 
1- Actes anteriors- extraordinàries de 3 i 28 d'octubre de 2013.
2- Decrets de Batlia.
3- Dació compte canvi de nom grup municipal Convergència per les Illes (Cxl).
4- Modificació de crèdit núm. 2/2013.

5- Aprovació documentació reparació deficiències corresponent a la fitxa PA-1 “Es Turó” del Catàleg de Protecció del Patrimoni històric de Sant Joan resultant de l'acord de la sessió del dia 27 de setembre de 2013 de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
6- Ratificació Decret Batlia núm. 177/2013, de 14 de novembre.

7- Moció PI a favor d'uns Pressuposts Generals de l'Estat per a 2014 justs per Balears.
8- Moció AxSJ de proposició contra la violència de gènere.
9- Moció PI de proposta de resolució a favor del servei de radioteràpia a Eivissa.

9-a: Punt d'urgència
10- Informacions.
11- Precs i preguntes.
Hi ha assistit tot el consistori, més el secretari i 6 persones de públic.

Ha començat a les 20:10 h. i ha acabat aprox. a les 21:15 h.

1 – Aprovades per unanimitat les actes de les sessions anteriors, de 3 i 28 d’octubre.

2 – Decrets de batlia: just se comuniquen, no impliquen acord.

3 – S’ha donat compte del canvi de nom del Grup Municipal Convergència per les Illes (CxI), que passa a denominar-se Proposta per les Illes (PI)

4 – S’ha aprovat per unanimitat fer una modificació de crèdit als pressupostos, per destinar el romanent de 2012 (uns 33.000 €) a cancel·lar parcialment un dels préstecs que té l’ajuntament.

5 – S’ha aprovat per 7 vots a favor (3 PP + 3 AxSJ + 1 PSIB-PSOE) i 2 abstencions (PI) reparar una sèrie de deficiències a la fitxa corresponent a “es Turó” del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de Sant Joan, per indicació expressa de la comissió Insular d’Ordenació del Territori i ‘Urbanisme. Això com a passa imprescindible per declarar el PERI d’aquella zona.

6 – S’ha aprovat per 7 vots a favor (3 PP + 3 AxSJ + 1 PSIB-PSOE) i 2 abstencions (PI) ratificar un decret de batlia referit a una ponència parcial del Cadastre sobre el valor de les vivendes de Sant Joan, tant en urbana com en rústica. L’objectiu és que paguin totes les vivendes que fins ara no han pagat, i així poder rebaixar la quota de les que paguen.

7 – Aprovada per unanimitat una moció del PI a favor d’uns Pressupostos Generals de l’Estat 2014 que siguin justos (de justícia) per les Illes.

8 – Aprovada per unanimitat una moció conjunta de tots els grups polítics de l’ajuntament contra la violència de gènere.

9 – El PI ha retirar una moció que havia presentat a favor d’instaurar el Servei de Radioteràpia a Eivissa, perquè se veu que el President Josep Ramon Bauçà s’hi ha compromès.

10 – S’ha votat i aprovat per unanimitat una moció d’urgència sobre la adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan a la “Central de Contractació del Govern Balear”, ja que pareix que contractant el subministrament elèctric des d’aquesta central, en lloc de directament des de ENDESA, la factura serà bastant més barata.

Finalment hi ha hagut diverses informacions per part de diversos integrants de l’equip de govern, i algunes preguntes de la oposició.

J.Sastre.

Share on FacebookTweet about this on Twitter