març 282014
 
Acta anterior
Decrets de batlia
Dació nom a dos carrers del poble de Sant Joan

Pla de Desenvolupament Turístic de Sant Joan
Moció PI – Proposta per les Illes – en contra de l'apujada de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Moció AxSJ de reubig a la recent aprovada llei d'ordenació i ús del sòl.

Informacions
Precs i preguntes.