maig 312014
 
1.- Actes anteriors
2.- Decrets de batlia

3.- Ratificació del decret de batlia 86/2014
4.- Moció Pi – Proposta per les Illes de rebuig a la realització de prospeccions petrolíferes o d'investigació d'hidrocarburs a l'àres de la mediterrània al voltant de les Illes Balears.
5.- Sol·licitud subvenció Consorci d'infraestructures Turístiques i per al foment de la desestacionalització de l'Illa de Mallorca, BOIB núm. 432 de dia 29 de març de 2014.
6.- Informacions
7.- Precs i preguntes