nov. 272014
 

1.- Actes anteriors- extraordinàries de dia 15 d'octubre i 10 de novembre de 2014-.
2.- Decrets de Batlia.
3.- Modificació de crèdit núm. 13/2014.

4.- Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions.
5.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Joan i l'Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

6.- Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament, transferència, transport de residus sòlids urbans i utilització de les instal·lacions municipals d'aportació de residus (IMAR).
7.- Moció AxSJ declaració Sant Joan com a municipi antitaurí.

8.- Informacions.
9.- Precs i preguntes.

Share on FacebookTweet about this on Twitter