des. 252014
 

Modificació del crèdit 16/2014
Ratificació decret de batlia núm. 186/2014 sobre coneixement i acceptació de les "condicions d'ús" del punt general d'entrada de factures electròniques de d'administració general de l'Estat -FACe-.
Aprovació inicial pressupost general de la corporació 2015
Comentaris de Francesc Mestre per el PI
Comentaris de Frederic Febrer per PSIB-PSOE
Comentaris de Joan Magro i Miquel Pascual pel PP
Respostes de Catalina Gayà, per AxSJ.

Share on FacebookTweet about this on Twitter