maig 252015
 
1.- Decrets de batlia
2.- Informació sobre compliment Llei de morositat 1r trimestre 2015

3.- Dació compte liquidació pressupost 2014
4.- Modificació de crèdit núm 8/2015

5.- Modificació de crèdit núm 9/2015
6.- Modificació de crèdit núm 10/2015

7.- Modificació de crèdit núm 11/2015
8.- Modificació de crèdit núm 12/2015

9.- Informacions
10.- Donació quadres Climent Picornell
11.- Precs i preguntes
Share on FacebookTweet about this on Twitter