juny 302015
 

 

RESUM DEL PLE de l’Ajuntament de Sant Joan del dilluns dia 29 de juny

20150613_123507

Batle i equip de govern del nou ajuntament de Sant Joan

 

1.  Constitució de grups polítics municipals i portaveus
S’han constituït 4 grups:
Assemblea per Sant Joan, AxSJ. Portaveu: Catalina Gayà. Suplent 1: Pedro Galmés. Suplent 2: Josep Bauçà. Suplent 3: Marta Jordà.
Proposta per les Illes, PI. Portaveu: Francisco Mestre. Suplent: Marcos Vidal.
Partido popular, PP. Portaveu: el batle. Suplent: Josué Gayá.
Partido Socialista Obrero Español, PSIB-PSOE. Portaveu: José Bauzá.
2. Periodicitat sessions plenàries.
S’acorda per unimitat una periodicitat de cada dos mesos per les sessions ordinàries. Concretament el darrer dimecres de cada dos mesos, a les 21:00 h. en horari d’estiu i a les 20:00 h. en horari d’hivern.
3. Creació i composició de la Comissió Informativa General.
S’acorda per unanimitat crear aquesta comissió i que estigui integrada pels 11 regidors del consistori. La seva funció es informar tots els regidors dels temes que han d’anar dins l’ordre del dia dels plenaris.
4.  Creació de la Junta de Govern.
S’acorda per 6 vots a favor (3 PI + 3 PP) i 4 abstencions (3 AxSJ + 1 PSIB-PSOE) que la Comissió de Govern estigui integrada pel batle i 3 regidors: Francesc Mestre, Josué Gayá i Marcos Vidal. Tindrà les competències que li delegui el batle i se reunirà cada 15 dies, en dijous a mig dia.
5. Nomenament de representants a òrgans col·legiats.
– Consell Escolar: el batle. Suplent: Francisco Mestre.
– Fundació casal Pare Ginard: Francisco Mestre. Suplent: el batle.
– Federació de Municipis, FELIB: el batle. Suplent; Francisco Mestre.
– Consorci d’Informàtica: el batle. Suplent: Francisco Mestre.
– Mancomunitat Pla de Mallorca: Francisco Mestre. Suplent: el batle.
– Fons Mallorquí de Solidaritat: el batle. Suplent: Francisco Mestre.
6. Nomenament de Tinents de batle.
1r tinent de batle: Francisco Mestre.
2n tinent de batle: Antonio Oliver.
3r tinent de batle: Marcos Vidal.
7. Retribucions.
Acordat per 6 vots a favor (3 PI + 3 PP), 4 vots en contra (AxSJ) i 1 abstenció (PSIB-PSOE):
– Crear (o mantenir) la plaça de batle en dedicació exclussiva, amb un sou brut anual de 37.020 € més seguros socials.
– Remuneracions a regidors: 150 € per assistir a la Junta de Govern, 50 € per assistència a la Comissó Informativa, i 50 € per assistència a les sessions plenàries.  Per norma general se faran un mínim de 2 Juntes de Govern al mes i una Comissió Informativa més un plenari cada 2 mesos, ademés dels extraordinaris que faci falta.
8. Sol·licitud de compensació econòmica per la dedicació exclusiva.
Es va acordar per unanimitat demanar a la CAIB aquesta compensació, que equival al sou brut del regidor a regidora que té la dedicació exclussiva (en el nostro cas el batle) més les despeses socials.
Share on FacebookTweet about this on Twitter