oct. 042015
 
Aprovació de l'acta de dia 29 de juliol de 2015
Decrets de batlia
Informació sobre compliment de la llei de morositat 2n trimestre 2015
Acord devolució 26% de la paga extra de desembre 2012 als empleats públics de la corporació
Adhesió tarifa simplificada creada dins el conveni FEMP-SGAE
Modificació de crèdit núm 13/2015

Moció AxSJ per l'admissió humanitària dels refugiats
Moció PP per assumir l'atenció als refugiats com una qüestió d'estat
Moció AxSJ per la marxa estatal contra la violència masclista

Informacions
Precs i preguntes de l'AxSJ
Respostes de la corporació
Precs i preguntes del PSOE i respostes de la corporació
Share on FacebookTweet about this on Twitter