gen. 282016
 

Dimecres dia 27 de gener de 2016 es va celebrar ple ordinari al nostre ajuntament. Un del punts més noticiables va ser la incorporació d’un nou regidor de l’Assemblea per Sant Joan. Antoni Bauzà Matas “de sa Plaça” substitueix l’antiga batlessa i regidora Catalina Gayà. Podeu veure el vídeo i un resum dels temes que es tractaren en aquest ple.

 • Actes i presa de possissió de Toni Bauzà
  • Actes i presa de possissió de Toni Bauzà

  • Watch Video

 • Decrets, llei de morositat i demanda d'assitència al Consell
  • Decrets, llei de morositat i demanda d'assitència al Consell

  • Watch Video

 • Rectificació retribucions dedicació exclussiva del Sr. Batle
  • Rectificació retribucions dedicació exclussiva del Sr. Batle

  • Watch Video

 • Moció PSIB - PSOE impost turisme
  • Moció PSIB - PSOE impost turisme

  • Watch Video

 • Informacions
  • Informacions

  • Watch Video

 • Precs i preguntes
  • Precs i preguntes

  • Watch Video

 • Respostes de l'equip de govern
  • Respostes de l'equip de govern

  • Watch Video

Hi varen assistir tots els regidors, i 5 persones de públic, i va exercir com a secretari accidental en Gori Nicolau, ja que la plaça de secretari (vacant d’ençà que el titular Joan Campomar no es pot desplaçar a Sant Joan per patir una malaltia degenerativa) encara no s’ha cobert.

Els principals punts tractats i els acords presos varen ser els següents:

Punt 1 – Aprovats per unanimitat els esborranys de les actes de les sessions dels dies 24 i 25 de novembre de 2015.

Punt 2 – Presa de possessori de Toni Bauçà Matas, nou regidor d’Assemblea per Sant Joan en substitució de Catalina Gayà Bauçà.

Punt 3 – Assabentat dels Decrets de batlia dictats des de la darrera sessió ordinària.

Punt 4 – Lectura de l’informe sobre el compliment de la llei de morositat en els pagaments corresponents al quart trimestre de 2015. Les factures d’aquest trimestre s’han pagat als 28 dies d’haver estat registrades d’entrada a l’ajuntament.

Punt 5 – Aprovada per 7 vots a favor (3 PI, 3 PP i 1 PSIB-PSOE) i 4 abstencions (AxSJ) una sol·licitud d’assistència tècnica al Consell de Mallorca per assumir les funcions de tresoreria de l’Ajuntament de Sant Joan.

Punt 6 – Aprovada per 6 vots a favor (3 PI i 3 PP) i 5 abstencions (4 AxSJ i 1 PSIB-PSOE) una rectificació de les retribucions al batle per dedicació exclusiva. En el ple de dia 29/06/2015 es varen acordar per un total de 2.644,24 €/mes quan havien de ser 2.652,22, amb una diferència, per tant, de 7,93 €/mes.

Punt 7 – Aprovada per 5 vots a favor (4 AxSJ i 1 PSIB-PSOE), 3 vots en contra (PP) i 3 abstencions (PI) una moció presentada pel grup municipal PSIB-PSOE per donar suport a la implantació per part del govern de la CAIB de l’Impost del Turisme Sostenible (altra temps conegut com a “ecotaxa”)

Punt 8 – Hi va haver 8 informacions per part del batle Pablo Pascual (PP), 4 de Josué (PP) i 4 de Francesc Mestre PPI)

Punt 9 – Pere Galmés (AxSJ) va formular 8 precs o preguntes, en Josep Bauçà (AxSJ) 3, en Toni Bauçà (AxSJ) 3 més, i en Pep Bauzá (PSIB-PSOE) altres 3.

La sessió havia començat a les 20:10 h. i va acabar a les 21:15 h.

Share on FacebookTweet about this on Twitter