juny 012012
 
1. Lectura d'actes anteriors
2. Decrets de batlia
3. Normativa sobre l'ús de l'aigua

4. Moció de l'Assemblea per Sant Joan en contra del tancament dels hospitals públics
5. Informacions de l'equip de govern
6. Precs de Francesc Mestre (Convergència per les Illes)
7. Precs de Frederic Febrer (PSOE)
8. Respostes de l'equip de govern
RESUM DELS ACORDS PRESOS PER L’AJUNTAMENT, EN PLE ORDINARI DE DIA 30/02/2012

Comença a les 21:11 h, amb 7 regidors (faltava na Noèlia Llull per circunstàncies laborals i en Miquel Pascual per circumstàncies familiars) i 8 assistents entre el públic.

– Aprovades sense cap objecció les actes de les sessions anteriors.

– Aprovat per 6 vots a favor (2 PP + 3 AxSJ + 1 PSOE) i 1 abstenció (CxI) el Reglament municipal que regula el servei de proveïment d’aigua potable en el municipi, tant dins el casc urbà com a dins rústica. Ara passa a la fase d’exposició pública.

– Aprovada per 5 vots a favor (3 AxSJ + 1 CxI + 1 PSOE) i 2 abstencions (PP) la Proposta de resolució de l’Ajuntament de Sant Joan contra el tancament de l’Hospital General i del Joan March, instant el Govern Balear a rectificar aquesta decisió, en considerar-la inapropiada i contrària als interessos generals dels habitants d’aquesta Comunitat.

Acte seguit, hi va haver 12 informacions vàries per part de l’equip de govern, 4 precs i preguntes per part del portaveu de CxI i 12 per part del portaveu del PSOE.

El batle va aixecar la sessió a les 22:14 h.

Si voleu informar-vos més àmpliament, ho podeu fer veient el video de www.melisucre.cat, o al Mel i Sucre del mes de juny.

Joan Sastre

Share on FacebookTweet about this on Twitter